Referat af generalforsamling 2017

Se referatet som pdf fil:  Referat generalforsamling 19.januar2017 Ordinær generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 19. januar 2017 på Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2.... læs mere

Hjælp - Klik på den overskrift du ønsker at læse mere om, så kommer teksten rullende automatisk. Klik HER igen for at lukke alle
Den 28. maj 2015 kl. 19.00 Foredrag - På eventyr med Dina 2.

 

              På eventyr med Dina 2

Greve Sejlklub den 28. maj 2015

 kent1

Kent og Lis, Bequia, Grenadinerne.

Den 27. juni 2012 stævnede Dina 2 ud på sin eventyrlige rejse til Caribien.

Sejladsen gik gennem Kielerkanalen, Den Engelske Kanal, over Biscayen. Dernæst langs den fascinerende spanske og portugisiske vestkyst til Lisabon. Herfra til den lille ø Porto Santo nord for Madeira, Madeira og en række af de canariske øer – ikke at forglemme den ”ukendte” perle, øen Graciosa vest for Lancerote.

Med afsæt fra La Gomera til Cap Verderne, med besøg på øerne Sal, Boa Vista, Sao Nicolau, S. Luzia og Sao Vicente.

  1. december krydsede vi Atlanten og ankom i god behold til Barbados den 13. januar 2013. Rejsen fortsatte til Wind Ward Islands, dvs. øerne fra Martinique til Tobago nord for Trinidad.

kent3

Dina 2 (det lille skiv midt i billedet) for anker ved Mayreau.

”Just another day in Paradise”

Vores foredrag vil centrere sig om de spændende oplevelser, vi havde på Wind Ward Islands, krydret med fotos fra de paradisiske øer og beretninger om diverse ”slanger” i paradiset.

Vi vil komme ind på en række af de udfordringer, som det giver at være langturssejlere, hvor den enkelte dag er unik og man på godt og ondt må give sig i overraskelsernes vold.

Vi vil fortælle om mødet med den kreolske kultur, lidt om dens historie og hvordan vi oplevede hverdagen i et samfund, som fortsat på ”primitiv” sæt lever i nuet, men også har en vågnende bevidsthed om, at turismen er et tveægget sværd for deres levevis.

Vi vil ligeledes komme ind på vores valg mht. navigations-, og kommunikationsudstyr, samt udrustning af båd og mandskab.

Vi glæder os til at være sammen med jer den 28. maj

Lis, Kent og Dina 2

 

Kent-2

 

2015 - Nøglekort

Nu varer det heldigvis ikke længe før sommeren er på vej og  det er tid til at nyde båden, havet og havnemiljøet.
Husk at det også er tid til at få opdateret havnekortet til toiletterne, bommene og klubhuset.
Gitte på havnekontoret står klar til at opdatere kortet i havnekontorets åbningstid. Se havnens hjemmeside

Indbydelse til Hyggekapsejlads 2015

Hundige Hyggekapsejladser inviterer til informations og skippermøde for sejladserne i 2015.
Dato: Torsdag d. 23. april 2015 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Klubhuset på Mågen.
Sejladsudvalget vil præsentere resultatet af vores arbejde i vinterperioden. Husk det er forslag i/vi kommer med og vil du have indflydelse på sejladsen så mød op! Det er sejladsudvalgets ønske at vi får nogle hyggelige, retfærdige og sjove sejladser igen i år.
Udvalget byder på en gratis øl eller vand. Dagsorden: • Sejladsdatoer og tidspunkter • Antal tællende sejladser • Distancesejladser med efterfølgende hyggespisning • Pointsystem • Regulering af ”Mågetal” (lystal) • Start ”Mågetal” (lystal) for 2015 • Løbsinddeling • Baner • Regler og fair sejlads / sanktioner / protester og behandling af disse • Opfordring til brug af VHF radio •  Spørgsmål kan rettes til:
Søren Blaahøj, tlf. 30 37 34 15 Per Davidsen, tlf. 40 11 44 45
Velmødt til et forhåbentlig konstruktivt og informativt møde. Sejladsudvalget.
Forslag til sejladserne samt tilmelding til sejladsen kan fortsat ske til vores postkasse: hyggekap@gmail.com
Husk: Skippers navn, tlf. nr., mailadresse, samt information om disse må skrives på deltagerliste som sendes til alle deltagere. Bådtype og navn Lystal hvis det haves. Samt information om der benyttes spiler/gennaker i 2015.
Gaster er velkomne til at skrive til os, hvis de ønsker resultater og andre informationer tilsendt.

Februar 2015 - Nyt fra Ø-Udvalget

Meddelelse fra Hejrens Ø-udvalg

Ø-udvalget er ved at lægge sidste hånd på årsregnskabet fra 2014 samt budgettet for 2015. Der er nogle enkelte poster der har udvist store udsving i forhold til det budgetterede. Det drejer sig om mastekranen, lån at højtryksrenser og vandforbruget.

Ved brug af mastekranen skal man være opmærksom på, at den ikke må drejes mere en 360 grader omkring sin søjle. Drejes den mere en 360 grader trækkes el kablerne over og skal repareres. Dette er sket rigtig mange gange i sidste sæson med en stigning i reparations omkostninger til følge. Kranens kæde hejs må heller ikke blokeres eller køres helt i top da kranens motor brænder sammen. Kranen skal bruges med omtanke så vi kan holde vedligeholdelses udgifter nede.

Når man låner havnens højtryksrensere må man ikke trække i slangen for at flytte renserens maskinhus. Dette medfører ødelange højtryksslanger og maskinhus. Flyt maskinen rundt om båden og hjælp med at spare penge til nye slanger og højtryksrensere.

Der skal selvfølgelig være vand til bådens vandtank og til bådvask. Men brug det med omtanke. Når båden vaskes og der skures med bådshampoo, så sluk for vandet indtil båden skal efterskyldes. Alt for mange smider vandslangen i vandet medens de sæber båden ind og rigtig mange liter går til spilde direkte i havnebassinet. Brug vand med omtanke, så holder vi udgifterne nede.

Hejrens Ø-udvalg

Referat af - Generalforsamlingen - Torsdag den 29-01-2015 kl. 18.00 på Køge Bugt Kro

Referat af Ordinær generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2015 på Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for de forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent og indskud

6. Valg af formand på lige år

7. Valg af kasserer på ulige år

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

11. Havnebestyrelsens orientering

12. Valg af repræsentant samt suppleant til havnebestyrelsen

13. Valg af udvalg

14. Eventuelt

 

Ad 1 Valg af dirigent

Formand Jan Engel bød velkommen til klubbens 18. generalforsamling, med en særlig velkomst til medlemmer, der ikke havde deltaget før, og til havnefoged Ole Wamberg. Ifølge vedtægterne skulle de fremmødte vælge en dirigent for generalforsamlingen, og bestyrelsen foreslog Kent Nørgaard.

Kent Nørgaard blev valgt.

Kent Nørgaard takkede for valget, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Han konstaterede, at der var 26 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Liss Schmidt blev valgt som referent.

Ad 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Jan Engel oplyste, der modsat de tidligere år, så var der noget at berette. Der er indkøbt bærbare computere til formand og kasserer, for at gøre eventuelle udskiftninger i bestyrelsen lettere, da al korrespondance ligger på computerne.

Klubben har indkøbt en flagstang, der er opstillet mellem bro 10 og 12 ved det nye læskur. Det er sket for at markere klubbens tilstedeværelse på havnen, og det kan samtidig være et samlingspunkt for klubbens medlemmer. For at indvie flagstangen, er det aftalt, at der bliver holdt standerhejsning den 18. april 2015 kl. 12.00. Der vil blive indkøbt lidt øl og vand, og der vil blive serveret grillpølser.

Der er indkøbt klubstander til den nye flagstang, og der er ligeledes indkøbt nye standere.

Jan Engel oplyste endvidere, at Lis og Kent Nørgaard har indvilliget i at holde foredrag om sejlads i Caribien m.v., og han spurgte, om der var interesse for et sådan foredrag, for så ville der blive bestilt lokale i maj.

Der var opbakning til forslaget, og der vil komme nærmere information på hjemmesiden. Jan opfordrede til at besøge siden indimellem.

Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Ad 3) Forelæggelse af regnskab for perioden 1.11.2013 til 31.10.2014 og budget for perioden 1.11.2014 til 30.10.2015

Poul Bengtsen oplyste, at regnskabet var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet holder sig fint indenfor budgettet på trods af indkøb af computere. Der er p.t 120 medlemmer. Flere har forladt klubben og nye er kommet til.

I 2015 vil der komme lidt lille underskud p.g.a. indkøb af standere, men der er fortsat en udmærket økonomi i klubben.

Regnskab og budget blev godkendt.

Ad 4) Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

Ad 5) Fastsættelse af kontingent og indskud

Poul Bengtsen foreslog uændret kontingent og indskud. Forsamlingen godkendte forslagene.

Ad 6) Valg af formand på lige år (udgår)

 Ad 7) Valg af kasserer på ulige år

Poul Bengtsen blev genvalgt som kasserer.

 Ad 8) Valg/konstituering af øvrige bestyrelse

Jan Fjord Jensen, Benny Andersen og Rolf Madsen blev genvalgt.

Ad 9) Valg af suppleanter

Leo Maurer blev genvalgt.

Ad 10) Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant

Christen Koch og Vitus Schmidt til genvalgt til revisorer. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.

Ad 11) Havnebestyrelsens orientering

Jan Engel oplyste, at det grønne område efter indkørslen er blevet belagt med fliser, det er sket grundet opbevaring af både, der står med mast på.

Greve kommune har opsat et stort læskur imellem bro 10 og 12, det kan bruges som samlingssted.

Der er etableret vinterbadested bag SKB’s jolleklubhus. Alle er velkomne til at bruge faciliteterne.

Ishuset har fået tilladelse til at lave en minigolfbane.

Princess-både har opsat spot på deres bro p.g.a. ubudne gæster på bådene.

Claus Møller bemærkede, at flisebelægningen var flot, og spurgte, om de øvrige områder også ville få samme belægning.

Jan bemærkede, at det ikke var tanken.

Claus Møller opfordrede til, at der blev etableret mere flisebelægning i havnen.

Jan ville tage det med til drøftelse i havnebestyrelsen.

Ad 12) Valg af repræsentant samt suppleant til havnebestyrelsen

Jan Engel og Rolf Madsen blev genvalgt.

Ad 13) Valg af udvalg (udgik)

Ad 14) Eventuelt

Jan Engel gav ordet til havnefoged Ole Wamberg, for at han kunne svare på spørgsmål i forbindelse med havnen.

Katrine spurgte til flere skraldespande i havnen.

Ole oplyste, at det er affaldsgården, der skal benyttes. Skraldespanden, der er opsat ved bro 15, bliver efter aftale tømt af medlemmerne.

Der vil blive opsat en blå skraldespand i området, for at undgå ispapir og øldåser ligger og flyder.

Niels spurgte til hvordan det går med udlejning af havnepladser.

Ole oplyste, at der p.t. er 70 ledige pladser, han bemærkede, at det er havnepladsejerne, der skal være med til at ”sælge” havnen. Der modtages meget gerne gode forslag til, hvordan man kan ”sælge” havnen. Et initiativ er f.eks., at man kan ligge gratis i 3 dage.

Mona mente, at der mangle forretningen på havnen – noget man vil sejle efter.

Ole bemærkede, at der er restrektioner på havnen, f.eks. i forbindelse med etablering af cafe eller restaurant.

Der var en bred snak om hvordan havnen skal fremstå, skal der være store træer, eller er den grøn nok som den er.

Ole bemærkede, at der var forskellige opfattelser, nogle vil have træer, nogle vil have åbenhed. Der er plantet flere træer ved havnens indkørsel i forbindelse med renoveringen af området.

Mona opfordrede til at man kunne lave et udvalg, der kunne besøge andre havne, for at høre, hvad de gør for at tiltrække forretninger o. lign.

Niels bemærkede, at kommunen burde gøres opmærksom på at havnen er et attraktivt område, som de kan bruge i deres reklame for kommunen.

Ole bemærkede afslutningsvis, at hvis der er problemer – stort eller småt – så er alle velkomne på havnekontoret.

Jan Engel takkede Ole for at han var kommet, og for svarene.

Kent Nørgaard kunne konstatere, at der ikke var flere spørgsmål, og at dagsordenen var blevet behandlet. Han takkede for god ro og orden.

Liss Schmidt

referent

2014 - Seneste møde referater (Se også arkivet for ældre emner)
2014 - Hygge Kapsejlads

Kære hyggekapper Der er nu kun godt en uge til startskuddet lyder til sæsonens første sejlads. Du har modtaget mail direkte.

Du bedes nøje checke dine oplysninger og hvis der skulle være fejl, sende os en mail med de ønskede ændringer.
Eventuelle ændringer bedes være os i hænde senest d. 21/5 kl. 18. Så har vi en mulighed for at lave rettelserne på forhånd, så vi ikke skal spilde tid med det efter sejladsen.
 
Som du vil kunne se, så har du som noget nyt fået et startnummer. Vi er i fuld gang med at lave et nyt registreringssystem, der gerne skulle lette vores arbejde og i den forbindelse har vi brug for at alle deltracesmallagere har et nummer.
 
Når du efter en sejlads skal indberette din tid, skal du nu kun oplyse dit nummer samt det klokkeslet hvor du krydser målstregen. Du skal altså ikke selv beregne din sejltid.
DET ER DERFOR VIGTIGT AT DU HUSKER DIT STARTNUMMER !
 
Vi lancerer nu en “Gastebørs” der kan ses samme sted som de publiserede resultater, så mangler du en gast eller kender du nogen der mangler en plads, er du velkommen til at sende os en mail med navn, mobil og om du søger eller tilbyder en plads.
Du skal være obs på at gastebørsen med navn og mobilnummer vil være offentlig tilgængelig via linket til resultatsiden som er her:
Vi tester stadig systemet, så de data du evt. kan se allerede inden torsdag i næste uge, er kun en prøve.
 
Hvis du ikke længere ønsker at stå på vores liste og modtage disse mails, bedes du give os besked. Så sletter vi dig med det samme.
 
Med venlig hilsen Udvalget
Jens, Claus, Per, Jimmy, Søren, Flemming

 

2011 - Dansk Tursejler Forening

På generalforsamlingen i 2011 vedtoges det at tilmelde klubben til denne forening. Medlemmer kan så besøge hjemmesiden og tilmelde sig individuelt..
Læs mere her…!

oktober 2017
M T O T F L S
« jan    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031