Se referatet som pdf fil:  Referat generalforsamling 19.januar2017

Ordinær generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 19. januar 2017 på Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent og indskud

6. Valg af formand på lige år

7. Valg af kasserer på ulige år

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleant til bestyrelsen

10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

11. Havnebestyrelsens orientering

12. Valg af repræsentant samt suppleant til havnebestyrelsen

13. Valg af udvalg

14. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent

Formand Jan Engel bød velkommen til klubbens 20. generalforsamling. Han henviste til møde-indkaldelsens pkt. 6, hvoraf det fremgik, at der skulle vælges ny formand. Efter 10 år på posten som formand, syntes han, at der skal nye kræfter til, og derudover oplyste han, at de havde solgt båden.

Han bød også velkommen til havnefoged Ole Wamberg, som havde lovet at svare på spørgsmål under eventuelt og fortælle lidt om projekt Vild med Vand, der løber af stablen den 10. juni 2017.

Ifølge vedtægterne skulle de fremmødte vælge en dirigent for generalforsamlingen, og bestyrelsen foreslog Kent Nørgaard.

Kent Nørgaard blev valgt.

Kent Nørgaard takkede for valgte, og bemærkede, at han håbede, at vi fik en god og saglig debat. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da indkaldelse var udsendt den 6. december 2016.

Han konstaterede, at der var 28 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Liss Schmidt blev valgt som referent.

Ad 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Jan Engel oplyste, at der som de tidligere år ikke var sket så meget på det klubmæssige. Der er p.t. 134 medlemmer i klubben, så det er et lille mindretal af medlemmer, der er fremmødt i dag.

Han bemærkede, at klubben igen i år vil være med i Vild med Vand, og der skal bruges nogle frivil-lige hjælpere lørdag den 10. juni 2017. Interessere kan melde sig til Leo Maurer eller Lis Knudsen.

Jan oplyste endvidere, at Ole ville komme med flere oplysninger under eventuelt.

Klubbens standerhejsning vil være lørdag den 22. april 2017 kl. 10.00.

Der vil ikke blive serveret pølser, som de tidligere år, men i stedet morgenmad i form af rundstyk-ker med pålæg. For nemhedens skyld skal deltagere selv medbringe kaffe.

Jan opfordrede at møde op til standerhejsningen.

Han oplyste endvidere, at bestyrelsen havde drøftet proceduren omkring indkaldelse til generalfor-samling. Hvis det er muligt, så vil det fremover ske via mail.

Han opfordrede derfor til, at alle medlemmer videregiver deres mailadresser til klubbens 2 mail-adresser.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, og forsamlingen godkendte beretnin-gen.

Ad 3) Forelæggelse af regnskab for perioden 1.11.2015 til 31.10.2016 og budget for perioden 1.11.2016 til 30.10.2017

Kasserer Poul Bengtsen oplyste, at klubben har en god og sund økonomi. Der er som tidligere oplyst p.t. 134 medlemmer. Der har været lidt flere udgifter, da klubben var sponsor i forbindelse med Vild med Vand. Der er en fremgang på 4% på egenkapitalen.

I forbindelse med budgettet er der et underskud på 3.000 kr., det skyldes, at der først er afholdt bestyrelsesmøde efter regnskabsårets udløb.

Regnskab og budget blev godkendt.

Ad 4) Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

Ad 5) Fastsættelse af kontingent og indskud

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og indskud. Forsamlingen godkendte forslagene.

Ad 6) Valg af formand på lige år

Kent Nørgaard bemærkede, at Jan Engel, som tidligere oplyst, ønskede at stoppe som formand før tid. Som ny formand pegede bestyrelsen på Lis Knudsen.

Lis Knudsen præsenterede sig selv. Hun og Kent har haft båd (Dina 2) i Hundige Havn i 30 år, og de er passionerede langsturssejlere.

Lis Knudsen blev valgt til ny formand og hun takkede for valget.

Ad 7) Valg af kasserer på ulige år

Poul Bengtsen oplyste, at han gerne modtog genvalg.

Han blev genvalgt.

Ad 8) Valg/konstituering af øvrige bestyrelse

Kent Nørgaard oplyste, at Rolf Madsen stopper i bestyrelsen, og at bestyrelsen foreslår Jan Engel som bestyrelsesmedlem. Jan Fjord og Leo Maurer genopstillede begge.