Referat fra Greve Sejlklubs generalforsamling den 17. januar 2019    Se referatet som pdf fil: Referat Generalforsamling 2019
Velkomst
Formanden bød velkommen til nye og gamle medlemmer til Greve Sejlklubs ordinære generalforsamling.
Formanden bød også velkommen til vores havnefoged – Ole Wamberg – som ville besvare spørgsmål under
punktet eventuelt.
Formanden bemærkede derefter, at hun inden vi skulle går over til dagsordenen, havde den triste
meddelelse, at klubbens næstformand Leo Maurer var afgået ved døden den 29. december 2018. Leo har
deltaget i bestyrelsesarbejdet helt tilbage til havnen blev etableret og igennem de sidste 20 år været
bestyrelsesmedlem i Greve Sejlklub. Leo vil blive savnet.
1. Valg af dirigent
I henhold til vedtægterne skulle de fremmødte vælge en dirigent. Bestyrelsen foreslog Kent Nørgaard.
Kent Nørgaard blev valgt, og formanden gav ordet til dirigenten.
Kent Nørgaard takkede for valget, og bemærkede at han håbede, at vi fik en god og saglig debat. Han
bemærkede endvidere, at der skulle vælges en referent. Bestyrelsen foreslog Liss Schmidt.
Liss Schmidt blev valgt.
Dirigenten kunne endvidere konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da indkaldelse inklusive
dagsorden, regnskab og budget var udsendt den 17. december 2018.
Han konstaterede, at der var 22 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Antal medlemmer
Pr. d.d. er 149 – ved sidste generalforsamling 140 og i 2017 var vi 136. En støt mindre fremgang.
Nettotilgangen på 8 medlemmer dækker over et relativ stor antal udmeldinger. På et tidspunkt var antallet
af medlemmer oppe på 178. I forbindelse med opkrævning af kontingentet primo november er der 28
medlemmer som har valgt at udmelde sig, idet de ikke har betalt kontingentet.
Formanden har været i kontakt med nogle, hvor begrundelsen har været, at de enten har flyttet båden,
eller solgt den.
Året der gik
Standerhejsning fandt sted den 21. april med god tilslutning af medlemmerne. Standeren blev sat og Viola
og Liss havde endnu en gang sørget for kaffe til at varme os på, rundstykker m.v. Stor tak till Viola og Liss
Klubbens 20 års jubilæum
Om aftenen fejrede vi klubbens 20-års jubilæum, som blev afholdt på Cafe Mågen; medlemmerne var
inviteret til middag samt underholdning ved Lotte Riisholt. Det blev en munter aften, som kun kan betegnes
som en stor succes. 28 medlemmer deltog.
Vild med Vand blev afholdt den 9. juni; fra Sjællands Småbådsforening deltog et større antal trollingbåde
fra Greve Sejlklub – og det skal de have en stor tak for. Desuden deltog 2 sejlbåde fra Greve Sejlklub.
Interessen for en sejltur på Køge Bugt var stor. Generelt var der et stort antal besøgende til arrangementet
som var understøttet af fint vejr.
Vild med Vand vil i år blive afholdt den 2. juni
Afholdte bestyrelsesmøder
Der er blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder over året.
Bestyrelsen konstituerede sig i februar med Leo Maurer som næstformand og formanden som sekretær.
Bestyrelsen bestod desuden af kasserer Poul Bengtson, Jan Fjord, samt vores nyvalgte bestyrelsesmedlem
Kenneth Obionu. Kenneth er desuden klubbens repræsentant i Hejrens Ø-udvalgt samt bestyrelsen i S/I
Greve Marina. Kenneth har ydet en stor indsats som vores repræsentant i de tre bestyrelser, hvilket vi er
meget taknemlige for.
Bestyrelsessuppleanten Vitus Schmidt deltog ligeledes i bestyrelsesmøder, hvilket vi sætter stor pris på.
Vedtægtsændringer
På sidste Generalforsamling annoncerede bestyrelsen, at vi ville indkalde til ekstraordinær
generalforsamling i forbindelse med en ajourføring af vores vedtægter.
Generalforsamlingerne blev afholdt på Mågen og vedtægterne blev endelig vedtaget den 1. oktober.
Det primære formål har været at simplificere rykkerproceduren vedrørende indbetaling af kontingentet.
Desuden er der sket en præcisering af praksis, samt forenklinger inspireret af Dansk Sejlunions vedtægter.
De reviderede vedtægter er udsendt til medlemmerne og lagt ud på hjemmesiden
Persondataloven
Som alle andre virksomheder, foreninger og klubber er Greve Sejlklub underlagt den nye Persondatalov,
som trådte i kraft den 25. maj.
I den forbindelse har Bestyrelsen udarbejdet en ”Privatlivspolitik for Greve sejlklub af 26. februar 2018”.
Politikken ligger på vores hjemmeside, og er ligeledes udsendt pr. mail til medlemmerne.
Privatlivspolitikken beskriver reglerne for opbevaring og håndtering af persondata. Greve Sejlklub
opbevarer kun ”almindelige personoplysninger”, dvs. registrerings- og kontaktoplysninger: navn, adresse,
telefonnummer, e-mailadresse, samt medlemsnummer og bådpladsnummer.
Samarbejde med de to klubber på Mågen.
I 2018 indgik vi i et samarbejde med de klubber SHS (Sejlklubben Hundige Strand) og HBK (Hundige
bådklub) på Mågen.
De tre klubber har til sammen ca. 400 medlemmer.
Formålet med samarbejdet er i fællesskab at afholde arrangementer og klubaftner, hvor medlemmerne kan
mødes med hinanden.
Der har været annonceret 3 fælles arrangementer i 2018
1. Et guided besøg på fregatten Peder Skram, som blev aflyst grundet for få deltagere
2. En klubaften på Mågen med Vetus On-line.com. Fin tilslutning til aftenen; men desværre
punkterede foredragsholderne under vejs og nåede ikke frem i tide!:-)
3. I november var der også inviteret til klubaften på Mågen, hvor Kent og jeg fortalte om Dina 2s
eventyrlige rejse til Caribien. Der var ca. 40 medlemmer fra de 3 klubber, der havde tilmeldt sig,
hvilket vi var mægtig glade for.
Statsafgiften på Lystbådeforsikring reduceres
Danske Tursejlere har gennem flere år kæmpet for at få reduceret – helst helt afskaffet statsafgiften på
lystbådeforsikringer.
Det er nu lykkedes – eller delvist lykkedes: I forbindelse med Finanslove 2019 er Statsafgiften på
kaskoforsikringen sænket fra 1,34% til 1 %.
Greve Sejlklub har en lille bitte del af æren! Idet vi i forbindelse med standerhejsningen i 2017 indsamlede
underskrifter til fordel for en sådan reduktion.
I alt har Danske tursejlere indsamlet ca. 10.000 underskrifter. Et godt skridt på vejen – men kampen er ikke
slut proklamerer formanden for Dansk Tursejlere. Afgiften skal helt væk.
Planer for 2019
Standerhejsning
Der er medlemmer, der har foreslået, at Standerhejsning i år bliver afholdt en søndag i stedt for en lørdag.
Formålet skulle være, at der så ville flere medlemmer, som kunne deltage. Det vil bestyrelsen komme
tilbage til i forbindelse med invitationen til standerhejsningen ultimo april.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab for perioden 1. nov. 20182017 til 31. oktober 2018 – og budget for perioden
1. nov. 2018 til 31. oktober
Poul kunne oplyse, at vi havde et godt regnskab. Der var kommet 65 nye medlemmer i perioden, deraf det
relative store beløb under indskud. Poul gennemgik herefter regnskabet og budgettet.
Forsamlingen godkendte regnskabet og budgettet.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent og oprettelsesgebyr
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (kr. 300) og indskud (kr. 200).
Forsamlingen godkendte forslagene.
6. Valg af formand på lige år
Udgår
7. Valg af kasserer på ulige år
Dirigenten bemærkede, at Poul ikke ønsker genvalg, og at der dermed skulle vælges en ny kasserer.
Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede at indtræde i bestyrelsen som kasserer. Dette var ikke
tilfældet.
Dirigenten oplyste endvidere, at bestyrelsen havde drøftet rollen som kasserer, som er den post, hvor der
er mest arbejde. Man overvejer derfor at udlicitere føring af regnskabet til en ekstern ressource.
Der blev forespurgt til beløbet på 6.000 kr. til bogholderi, som er afsat i budgettet. Det blev oplyst, at
beløbet skal gå til indkøb af regnskabsprogram eller leje heraf, idet Poul har brugt sit eget program, og det
kan klubben ikke overtage.
Dirigenten oplyste, at Sten Andersen (som ikke kunne være til stede) har sagt ja tak til at blive valgt som
kasserer.
Sten Andersen blev valgt som kasserer.
Dirigenten gav ordet til formanden, der sagde tak til den afgående kasserer, hun bemærkede, at Poul har
været kasserer siden 2011 og har ydet en stor indsats. Der har altid været fuldt styr på økonomien. Poul
modtog en lille gave, som tak for indsatsen.
8. Valg af den øvrige bestyrelse
Der skulle vælges 2 medlemmer på ulige år. Jan Fjord var villig til genvalg, og blev valgt. Som nyt medlem
blev foreslået Flemming Jørgensen. Flemming Jørgensen blev også valgt.
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Vitus Schmidt blev genvalgt.
10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
Rolf Madsen og Kaare Breindahl blev genvalgt. Som revisorsuppleant blev Finn Ottosen genvalgt.
11. Orientering fra repræsentant i Havnebestyrelsen
Kenneth Obionu kom med en kort opdatering fra arbejdet i havnebestyrelsen i 2018
Der var mange varme dage over sommeren i 2018, og resultatet var meget travlhed for alle i Greve marina.
Det kan vi ikke klage over.
Det er ikke en hemmelighed, at 2018 har været med store besparelser fra staten og ikke mindst på det
regionale og kommunale niveau. Det har berørt Greve Marina på denne måde at vores kommunal tilskud,
som har faldet over de sidste mange år nu, er meget usikkert. Bestyrelsen arbejder meget målrettet med,
at vi får en selvkørende økonomi.
Ang. vores ny tårnkran, kan jeg sige at projektet er i fuld sving, alle lovpligtige og administrative faser er
overstået. Der har været små forsinkelser fra et par eksternt samarbejdspartner, men alt virker til at være
overstået nu, og vi forventer fysisk installationen starter forår 2019.
Tallykey-systemet er installeret og fungerer.
Planlagt renovering af toiletter – så snart at der er overskud i budgettet til dette.
Gratis Stativ ordningen bliver implementeret, når den nye kran er monteret dvs. optagnings sæson 2019.
På baggrund af forespørgsler fra klubbens medlemmer om evt. forsikrings ændringer har vi undersøgt
sagen, konklusionen er
Havnens produktansvar dækker kun skader i forbindelse med transport af bådene i havnen eller hvis der er
materiale/konstruktion svigt.
Dvs. forsikringsansvarsforholdene er præcis som tidligere, selvom at det nu er havnen der ejer stativer.
Der anbefales at alle klubmedlemmer tegner en kaskoforsikring for at undgå forsikringsproblemer. Uden
Kaskoforsikringen er man ikke dækket hvis båden vælter efter transport på havnens stativer eller bliver ramt
af anden båd.
Havnen bestemmer stativtyper til alle både samt beslutter dem som kræver ekstra støtte/vinger. Der er
naturligvis intet der forhindrer en bådejer selv købe ekstra støtter hvis man vil.
I alle har burde have fået orienterings e-mails i løbet af året med besked om, at der er sket et par
udskiftninger i havnebestyrelsen Grevemarina S/I samt havneøen Hejren samt på Mågen, aktuel formand
for Grevemarina SI er Rene Christiansen fra Hejren og Brian Krøjer fra Mågen. Der er godt samarbejde
mellem de 2 havneøer. Derudover har i også modtaget information om, at Gitte fra havnekontoret stoppet
den 31 Dec. Chanet, vores nye administrative medarbejder på havnekontoret er allerede startet og er
faldet godt til i teamet med Ole og Simon.
Jeg vil også opfordre alle GS medlemmer til at kom til havnens generalforsamling den 30. April2019. Der
kan man får mere detaljeret information om begivenhederne i havnen og ikke mindst kan vi få indflydelse
på beslutningerne i Greve marina.
Jeg ønsker alle en god og solskinsfyldt sejlsæson i 2019.
Forsamlingen drøftede emnerne i orienteringen, og havde specielt spørgsmål i forbindelse med forsikring i
forbindelse med de nye stativer.
Claus Møller anmodede om, at det skal afklares hvordan ansvarsfordelingen er i forhold til havnen og den
enkelte bådejer, når de nye stativer tages i brug. Han anmodede om, at Kenneth tog dette spørgsmål med
til Havnebestyrelsen.
12. Valg af repræsentant til Havnebestyrelsen på lige år.
Udgår.
13. Valg af suppleant til Havnebestyrelsen
Lis Knudsen blev foreslået som suppleant. Lis Knudsen blev valgt.
14. Valg af udvalg
Udgår
15. Eventuelt
Dirigenten gav ordet til Ole Wamberg, der bemærkede, at når de nye stativer bliver taget i brug, så vil
bådene som i dag, blive sat i stativet, og når bådejeren er tilfreds med placeringen, så overgår ansvaret til
bådejeren.
Han orienterede om den nye tårnkrav, som sættes op, når bådene er kommet i vandet i foråret.
De bådejere, som allerede har et nyt stativ, de vil få en kompensation fra havnen, og deres stativ vil indgå i
puljen.
Dirigenten takkede Ole for orienteringen.
Claus Møller spurgte til, hvorfor bilagene til indkaldelsen til generalforsamlingen ikke var lagt på
hjemmesiden.
Det blev oplyst, at det var besluttet, at de ikke skulle lægges på hjemmesiden – kun indkaldelsen.
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var flere spørgsmål, og at dagsordenen var blevet behandlet. Han
takkede for god ro og orden og ønskede velbekomme.
Liss Schmidt Kent Nørgaard
Referent Dirigent