Referat fra Greve Sejlklubs generalforsamling den 25. januar 2018     Se som pdf fil: Referat Generalforsamling 2018

Velkomst

Formanden bød velkommen til nye og gamle medlemmer til Greve Sejlklubs 21. generalforsamling.

Formanden bød også velkommen til vores havnefoged – Ole Wamberg – som ville besvare spørgsmål under punktet eventuelt.

Formanden oplyste, at der til medlemmerne, lå en ny stander, klister mærkat samt velkomstbrev. Materiale som ny medlemmer modtager ved indmeldelsen.

1.Valg af dirigent

Ifølge vedtægterne skulle de fremmødte vælge en dirigent for generalforsamlingen og bestyrelsen foreslog Kent Nørgaard.

Kent Nørgaard blev valgt.

Der skulle ligeledes vælges en Referent: Bestyrelsen foreslog Liss Schmidt.

Liss Schmidt blev valgt.

Kent Nørgaard takkede for valget og bemærkede, at han håbede at vi fik en god og saglig debat. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da indkaldelsen og regnskab var udsendt den 21. december 2017.

Han konstaterede, at der var 30 stemmeberettigede medlemmer til stede.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Antal medlemmer

Pr. dags dato er der 140. Sidste år samme tid 134. Tallet dækker dog over en positiv udvikling, idet klubben har fået 40 nye medlemmer i 2017. Nettotilgangen er altså 6 medlemmer.

Dette skyldes, at der har været en del udmeldinger; en række medlemmer har begrundet udmeldelsen, og har f.eks. oplyst, at de har solgt deres båd, har flyttet havn eller klub etc.; ved slutningen af året har der været en afgang på 7 medlemmer grundet kontingentrestance.

Året der gik

Standerhejsning den lørdag den 22. april 2017.

En kølig og blæsende lørdag fik vi sat den nye Stander og varmede os efterfølgende med kaffe og rundstykker, velvilligt arrangeret af Viola og Liss. Formanden takkede Viola og Liss for hjælpen.

Vild med Vand 10. juni 2017

Et godt arrangement. Vejret var fint sejlervejr. 6 både i alt fra SKB og Greve Sejlklub var ude at sejle med gæster.

På dagen forsøgte klubben sig med et ”Maritimt Loppemarked”, uden det dog kan betegnes som en stor succes!

Der vil blive afholdt ”Vild med Vand” i år igen.

Besøg på Christiansborg – guided rundvisning ved Astrid Kragh

Klubben havde modtaget en invitation til at besøge Christiansborg og få en guided rundvisning ved Astrid Kragh.

Arrangementet fandt sted midt september. Vi var 20 medlemmer og ledsagere, der deltog i den guided rundvisning.

Det var en spændende oplevelse: Både det, at få mulighed for at komme tæt på en kendt politiker, og at få in side viden om Christiansborg og det politiske liv på Borgen. Efterfølgende nød vi en øl sammen, sponsoreret af klubben.

Afholdte bestyrelsesmøder

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2017.

På det konstituerende møde i februar nedsatte bestyrelsen sig med Leo Maurer som næstformand og formanden som sekretær.

Bestyrelsen består desuden af kassereren, Poul Bengtson, Jan Engel, som desuden var klubbens repræsentant i Havnebestyrelsen – Jan Fjord samt bestyrelsessuppleant Vitus Schmidt.

Vitus har accepteret at deltage i bestyrelsesmøderne (med taleret – dog uden stemmeret!).

Fokuspunkter

E-mail som kommunikationsplatform

På bestyrelsesmøderne har information af – og kommunikation med medlemmerne været et væsentligt punkt – med fokus på de digitale muligheder.

På sidste års generalforsamling, oplyste formanden, at bestyrelsen havde ønsker om at indkalde til Generalforsamling og andre aktiviteter via e-mails til medlemmerne.

Som en konsekvens heraf er der oprettet et e-mail database i Outlook med medlemmernes kontaktinformationer; dvs. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresser.

Bestyrelsen kan derfor nu kommunikere direkte og effektiv med medlemmerne via e-mail til forskel fra brev.  Dette giver os en ikke ubetydelig tids- og portobesparelse!

Hvis vi skal lykkes med denne e-mail kommunikation med medlemmerne er det vigtigt, at klubben til enhver tid har de korrekte e-mailadresser.

Formanden opfordrede medlemmerne til at holde klubben informeret om ændring af e-mailadresse, postadresse og telefonnummer. Dette gøres lettest ved at sende en mail til formanden eller Poul. E-mailadresse ligger på hjemmesiden.

Hjemmeside

Med hensyn til klubbens hjemmeside har bestyrelsen drøftet formål, indhold og funktionaliteten. Dette vil vi vil vi arbejde videre med i løbet 2018.

 

 

Planer for 2018

Standerhejsning

Standerhejsningen i år vil finde sted lørdag den 21. april. Formanden håbede, at rigtig mange vil deltage i år. Som sidste år, vil klubben sponsorere noget morgenmad, rundstykker m.v. Der vil blive informeret via mail.

Klubbens 20 års jubilæum

Klubbens har 20 års jubilæum den 20. april. Dette vil blive fejret med en middag for medlemmer med ledsager samme dag som standerhejsningen, nemlig den 21. april.

Jubilæet vil blive afholdt i Aktivitetshuset Olsbækken.

Bestyrelsen vil nedsætte et jubilæumsudvalg, som vil stå for arrangementet. Senere vil der sikkert blive brug for hjælp i forbindelse med den praktiske gennemførelse, så hvis der er medlemmer, som vil give en hjælpende hånd, er de velkommen til at sende formanden en mail.

Der vil ligeledes blive informeret om jubilæet via mail.

Andre arrangementer i 2018

Hvis der er interesse derfor, vil klubben gerne arrangere andet socialt samvær for medlemmerne. Hvis der er gode ideer, så send formanden en mail!

Vedtægtsændringer

Bestyrelsen har kunnet konstatere, at vores vedtægter behøver en ajourføring; herunder trænger især rykkerproceduren omkring kontingentbetaling til at blive simplificeret og effektiviseret.

Bestyrelsen vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senere i år, hvor de reviderede vedtægter vil blive præsenteret for godkendelse.

Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

 1. Forelæggelse af regnskab for perioden 1. nov. 2016 til 31. oktober 2017 – og budget for perioden 1. nov. 2017 til 31. okt. 2018

Poul kunne oplyse, at det har været et godt år for klubben. Der er større indtægter, end der var budgetteret med. Der var et overskud på kr. 9.439, og egenkapitalen er steget.

Der er sat et beløb på kr. 30.000 i budgettet i forbindelse med afholdelse af festen i anledning af klubbens jubilæum.

Forsamlingen godkendte regnskabet og budgettet.

 1. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 1. Fastsættelse af kontingent og indskud

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (kr. 300) og indskud (kr. 200). Forsamlingen godkendte forslagene.

 1. Valg af formand på lige år

Ifølge vedtægterne skal formanden vælges på lige år.

Lis Knudsen oplyste, at hun gerne modtog genvalg. Hun blev genvalgt

 1. Valg af kasserer på ulige år

Kasserer Poul Bengtsen, næstformand Leo Maurer, bestyrelsesmedlem Jan Fjord er først på valg i 2019.

 1. Valg af øvrige bestyrelse – 1 bestyrelsesmedlem

Jan Engel ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Kenneth Obionu.

Kenneth Obionu præsenterede sig selv, han har en lille motorbåd på bro 15. Han synes, der godt drive i både havn og klub, og vil gerne være med til at udvikle begge.

Kenneth Obionu blev valgt og takkede for valget.

 1. Valg af suppleant til bestyrelsen

Vitus Schmidt ville gerne genopstille og blev valgt.

 1. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

Kent Nørgaard og Christen Koch ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Rolf Madsen. Rolf Madsen blev valgt

Bestyrelsen foreslog Kaare Breindahl.

Kaare Breindahl var desværre forhindret i at deltage i Generalforsamlingen, men havde fremsendt fuldmagt. Formanden præsenterede kort Kaare Breindahl.

Kaare Breindahl blev valgt.

Kent Nørgaard efterspurgte kandidat til revisorsuppleant i forsamlingen. Finn Ottosen blev valgt.

 1. Havnebestyrelsens orientering

Jan Engel oplyste at havnens Tallykort vil blive udskiftet til noget nyt. Alle læsere på standerne og låse skal skiftes. Det vil betyde, at både gamle og nye kort skal bruges i en periode.

Navneskiftet til Greve Marina blev vedtaget på havnens generalforsamling, hvor det også blev oplyst, af hjemstedshavnen på båden ikke skal udskiftes – bare det refererer til kommunen. Det gælder dog ikke både, der er registreret i Skibsregisteret.

Den nye portal, der skal stå ved Strandvejen er blevet forsinket p.g.a. byggesagsbehandling samt fuldmagt fra Strandparken. Den nye portal er ca. 4 meter høj og ligner 2 sejl på højkant. Den skal gøre folk opmærksomme på, at her ligger Danmarks bedste havn. Der vil blive mulighed for at komme med information om arrangementer ved portalen. Det forventes, at arbejdet kan starte i juni måned.

Tilskuddet fra Greve kommune vil gå til 1 stk. brodæk mellem bro 8 og 9, belysning mellem bro 5 og 10 samt opretning af flisegange.

Grundejerforeningen Greve Strand har spurgt om muligheden for etablering af gangstier på begge molehoveder. Det har havnen ikke noget imod, men molerne må ikke forringes, der må ikke opsættes lys, der kan forringe anduvning, kystsikring skal overholdes, og ejerforhold og vedligehold skal afklares.

Samme grundejerforening har også samlet midler til opstilling af en saunatønde ved vinterbaderne. Der skal findes en model, hvor Greve Marina ikke pålægges udgifter til saunatønden.

Kent Nørgaard spurgte om der var spørgsmål til beretningen.

Christen Koch spurgte til brug af saunatønden.

Jan Engel oplyste, at den kunne benyttes af alle, men at der skulle ske betaling.

Claus spurgte til det meget mudrede areal, der er ved bro 13-14.

Jan Engel oplyste, at der ikke er sat penge af til egentligt udbedring, men det ville blive taget med til havnebestyrelsen.

Formanden takkede Jan Engel for arbejdet i bestyrelsen og havnebestyrelsen og overrakte ham en gave.

 1. Valg af repræsentant og suppleant til Havnebestyrelsen

Bestyrelsen foreslog Kenneth Obionu. Kenneth Obionu blev valgt.

Jan Fjord oplyste, at han gerne modtog gerne genvalg. Jan Fjord blev genvalgt.

 1. Valg af udvalg

Der var intet under dette punkt

 1. Eventuelt

Kent Nørgaard gav ordet til havnefoged Ole Wamberg, for at han kunne besvare spørgsmål i forbindelse med havnen.

Ole takkede for invitationen til generalforsamlingen. Han oplyste, at Vild med Vand vil være den 9. juni 2018. Indholdet vil være som sidste år, men gode ideer modtages gerne.

Han bad om, at nye adresser eller mailadresser også blev sendt til havnekontoret.

Claus bemærkede, at der indimellem var ”gnækkerier” om havnens personale, men han synes, at han har gode oplevelser, og der er stor hjælpsomhed.

Han bad om, at der blev givet ”en hånd” til havnens personale. Ole ville give det videre til de øvrige i havnen.

Kent Nørgaard kunne konstatere, at der ikke var flere spørgsmål og at dagsordenen var blevet behandlet. Han takkede for god ro og orden og ønskede velbekomme.

Liss Schmidt

Referent