Ekstraordinær generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 1. oktober 2018
(Se pdf: Referat ekstraord gen 1.10.2018 )

Formand Lis Knudsen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, og bemærkede at eneste punkt på dagsordenen var godkendelse af ændringer i vedtægterne.

Formanden foreslog Kent Nørgaard som dirigent. Kent Nørgaard blev valgt.

Formanden foreslog Liss Schmidt som referent. Liss Schmidt blev valgt.

Kent Nørgaard konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt, idet indkaldelse med bilag (referat af mødet den 30. august 2018 samt reviderede vedtægter) var udsendt den 3. september 2018.
Han konstaterede endvidere, at der var 4 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Han oplyste endvidere, at hvis 2/3-del af de tilstedeværende medlemmer stemte for ændringsforslagene, så vil de være godkendt.

Dirigenten gav ordet til formanden.

 Formanden oplyste, at som nævnt på den ekstraordinære generalforsamling, så har formålet med ajourføring af vedtægterne været:

  1. Faktuelle ændringer
  2. Præcisering af praksis
  3. Forenklinger – inspireret af Dansk Sejlunions forslag
  4. Sproglige korrektioner.

Kent Nørgaard foreslog, at der blev stemt for alle ændringer under et. Alle 4 fremmødte medlemmer stemte for.

Kent Nørgaard kunne konstatere, at de fremsatte ændringer til vedtægterne, var endeligt vedtaget.

Formanden takkede dirigenten og referenten.

Liss Schmidt

Referent

 

Kent Nørgaard

Dirigent