Ekstraordinær generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 30. august 2018
(Se pdf her: Referat ekstraord gen 30.08.2018

 Formand Lis Knudsen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling vedrørende godkendelse af forandringer i vedtægterne.

Formanden foreslog Kent Nørgaard som dirigent. Kent Nørgaard blev valgt.

Formanden foreslog Liss Schmidt som referent. Liss Schmidt blev valgt.

Kent Nørgaard konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt, idet indkaldelse med bilag var udsendt den 2. august 2018.

Han konstaterede endvidere, at der var 7 stemmeberettigede medlemmer til stede, og at der dermed ikke var 1/3-del af de stemmeberettigede medlemmer (149) til stede, så generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig, jvf. §15.

Han oplyste endvidere, at hvis 2/3-del af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ændringsforslagene, så er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til en ny generalforsamling inden for 14 dage med det sædvanlige varsel (3 uger).

På en evt. ekstra indkaldt generalforsamling, vil ændringsforslagene være godkendt, hvis 2/3-del af de stemmeberettigede, stemmer for forslaget.

Dirigenten gav ordet til formanden.

Formanden oplyste, at som nævnt på den ordinære generalforsamling, så havde bestyrelsen vurderet, at vedtægterne trænger til en ajourføring.
Forslaget har været vedlagt indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Formålet med ajourføringen har været flere:

 1. Faktuelle ændringer
 2. Præcisering af praksis
 3. Forenklinger – inspireret af Dansk Sejlunions forslag til vedtægter
 4. Sproglige korrektioner

Formanden spurgte, om der var bemærkninger til de fremlagte forslag.

Claus Møller bemærkede, at han synes, der var lavet et godt arbejde, han havde dog 3 forslag til de foreslåede ændringer

 1. § 4: Det er godt at man kan blive medlem, selvom man er under 18 år, men det kan være et problem i forhånd til tegningsretten, hvis et medlem under 18 år bliver valgt til bestyrelsen.

Det bør fremgå at vedtægterne, at et medlem under 18 år ikke kan vælges til bestyrelsen.

 1. Det samme gælder i forhold til valg til Havnebestyrelsen, her bør det fremgå, at

valgbar er alle medlemmer over 18 år.

 1. § 6 vedr. eksklusion af et medlem, så ville Claus Møller gerne have en præcisering af, hvad der skal til for at kunne ekskluderes.

Der var en diskussion bordet rundt, om de 3 ændringsforslag, og dirigenten gik herefter over til afstemning.

Først blev der stemt om de 3 ændringsforslag:

 • 4 – Medlemmer under 18 år kan ikke vælges til bestyrelsen. Alle stemte for – vedtaget.
 • 11 – Valgbar er alle medlemmer over 18 år. Alle stemte for – vedtaget.
 • 6 – ,såfremt medlemmet har forbrudt sig mod foreningens vedtægt og/eller foreningens formål.

1 stemte for – 6 imod – Ikke vedtaget.

Derefter var der afstemning om de foreslåede ændringer til vedtægterne

 1. De faktuelle ændringer. Alle stemte for – vedtaget.
 2. Præcisering af vedtægterne. Alle stemte for – vedtaget.

Kent Nørgaard kunne konstatere, at 2/3-del af de tilstedeværende havde stemt for ændringsforslag 1 og 2, samt bestyrelsens forslag, og at bestyrelsen ville indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt den 1. oktober 2018 kl. 19.00 i Cafe Mågen på havneøen Mågen.

Liss Schmidt – Referent

Kent Nørgaard – Dirigent