Referat fra Greve Sejlklubs generalforsamling den 27. januar 2022 – Vis dokumentet

Referat fra Greve Sejlklubs generalforsamling den 27. januar 2022

Dirigent: Kent Nørgaard
Referent: Jette Stausgaard

Velkommen

Lis bød velkommen til Greve Sejlklubs ordinære generalforsamling. Godt at se, at så mange har valgt at deltage – trods vores trofaste følgesvend: Corona!

Sidste års generalforsamling måtte jo udskydes af samme årsag, så den blev afholdt den 9. september 2021 – men i år er det lykkedes os at afholde den i januar iht. vores vedtægter.

 1. Valg af dirigent

Iht. vedtægterne skal de fremmødte vælge en dirigent. Bestyrelsen foreslår Kent Nørgaard, som blev valgt.

Kent takker for valget og håber, at vi, som de øvrige gange, igen får en god aften, dialog og god mad.

 

Kent konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovmæssigt (3 ugers varsel) og derfor beslutningsdygtig.

 

Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Jette Stausgaard, som blev valgt.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Antal Medlemmer

Ved sidste generalforsamling var antallet 216 medlemmer; ekstraordinært højt. I dag er antallet 173. Der sker – som sædvanligt – et faldt hvert år i forbindelse med kontingentopkrævningen i november. Faldet ligger normalt på ca. 40 medlemmer og det kan vi være ganske godt tilfreds med.

Årsagen er typisk salg af båd eller flytning til en anden havn. Listen over udmeldte overdrages til Havnekontoret, som så ajourfører deres oversigt over bådejere, der er medlem af Greve Sejlklub

Året der gik

Der blev holdt standerhejsning den 25. april med god opbakning af vores medlemmer.

I den forbindelse blev klubbens donation til Hejren – Københavnerbænken – som Ole havnefoged har sørget for var blevet sat op ved Mastekranen – forsynet med et messingskilt, hvor der står ”Doneret af Greve Sejlklub 2021”.

Klubarrangementer

Det lykkedes endelig at få gennemført 2 klubaftner, som vi sammen med de to klubber på Mågen har haft på bedding i lang tid.

Den 12. oktober var der Klubaften med Dansk Sejlunion. Konsulent Henrik Tang Kristensen informerede om de initiativer som Dansk Sejlunion gennemfører for tursejlere og dermed, hvad vi får for vores kontingent til Dansk Sejlunion.

Den 11. november havde vi besøg af Mogens Hansen fra VHF-skolen. Mogens informerede om VHF/DSC-radioen – og generelt om, hvordan man kommunikerer til søs. Mogens er enormt vidende, og en engageret kommunikator, så vi blev alle ret meget klogere!

Til begge arrangementer var SKB’s medlemmer inviteret, og der var et fint fremmøde fra alle de 4 klubber.

Afholdte bestyrelsesmøder

Der blev afholdt 1 forårsmøde og 3 møder i 2. halvår, altså i alt 4 bestyrelsesmøder.

Planer for 2022

Vi fortsætter vores gode klubsamarbejde med klubberne fra Mågen og forventer at kunne afholde 3-4 fælles klubaftner i løbet af året. Vi arbejder på en række spændende arrangementer, som I få mere at vide om på mail.

I slutningen af april forventer vi at holde Standerhejsning, som vi ”plejer”. I vil selvfølgelig modtage en invitation på mail.

Bestyrelsen har over et års tid arbejdet på projektet: Ankerbøjer udlagt ved Greve Marina i samarbejde med Danske Tursejlere.

Forslaget om udlægning af 2 ankerbøjer nord for Greve Marina er godkendt som en god ide af Bestyrelsen for Greve Marina.

Ankerbøjerne finansieres af Danske Tursejlere og bliver i samarbejde med Farvandsdirektoratet udlagt i april måned.

Bøjerne vil blive mærket ”Greve Marina”.

Tak til Ole Havnefoged for at tage sig af de praktiske foranstaltninger i forbindelse med ankerbøjerne. I vil naturligvis blive informeret, når ankerbøjerne er udlagt.

Lis sluttede af med at takke bestyrelses medlemmer for det gode samarbejde og deres store engagement i Greve Sejlklub.

 

 

 1. Forelæggelse af regnskab til godkendelse for perioden 1. nov. 2020 til 31. okt. 2021 samt budget for perioden 1. nov. 2021 til 31. okt. 2022 v/Steen Andersen

Steen gennemgik kort både resultatet og det kommende budget.

Alle har fået regnskabet tilsendt, der viser lidt flere medlemmer, som jo er lig med flere penge.

Kontingentopkrævningen tog lidt længere tid grundet problemstilling hos Nets, men betalingerne kom hurtigt ind. Der er nogle, der desværre er blevet slettet grundet manglende kontingentindbetaling, men det følges op med Havnekontoret.

Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål – stor tak til Steen.

 1. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Punktet udgår; der var ingen forslag.

 1. Fastsættelse af kontingent og oprettelsesgebyr

Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300 pr. år og kr. 200 i indmeldingsgebyr – det blev vedtaget.

 1. Valg af formand på lige år

Lis Knudsen genopstiller og blev genvalgt.

 1. Valg af kasserer på ulige år

Intet til dette – lige år.

 1. Valg af den øvrige bestyrelse – 3 medlemmer
 • 1 medlem på lige år – Kenneth Obionu genopstiller og blev genvalgt.

 

 • 2 medlemmer på ulige år – ingen lige år
 1. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Tim Mauer genopstiller og blev genvalgt.

 1. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

Revisorer Lars Bruhn og Leif Laursen genopstiller og blev valgt.

Revisorsuppleant Jørgen Houmand genopstiller og blev valgt.

 1. Orientering fra repræsentant i Havnebestyrelsen v/Kenneth Obionu

 COVID på virkninger i haven

Havnen har også været ramt af Covid 19, som selvfølgelig har påvirket driften, men alt er nu ved at være tilbage til normalen.

Pæleorm status

Havnen tjekker pæle og erstatter, hvis nødvendigt med nye i massivt træ og plast udenom. Udskiftningen starter i slutningen af februar 2022.

 Zeitwing

Samarbejdet med Zeitwing er ophørt. Zeitwing er det system, som Havnekontoret bl.a. anvender til opkrævning af havnepenge. Havnen søger et nyt systemet til erstatning, men et alternativ er endnu ikke fundet.

Bådtrailer – placeringer -betaling

Vi mangler plads i havnen. Ø-udvalget har besluttet, at helårs opbevaring af bådtrailere ved slæbestedet skal være på en anvist, lejet plads. Gratis trailerparkering kan ske i sommerperioden uden for slæbestedet på anvist plads.

 Harmonisering af takster for begge havneøer

Det er ønskeligt at ensrette havnetaksterne for begge havneøer. Dette vil blive gennemført over de næste 2 år

 Renovering af toiletterne – færdig

Renoveringen af havnens toiletter er afsluttet.

Montering af 5 stk. Tryg redningsstiger i Greve Marina

5 redningsstiger, der lyser om natten, er opsat.

Kommende Spejder event i Greve kommune om sommeren (som involverer Strandparken, kommunen og havnen)

En stor del af søspejdere vil besøge havnen sidst i juli måned 2022. De vil cirkulere rundt og iagttage, så tag godt imod dem.

 

Kenneth Obionu vil gerne opfordre medlemmerne til at deltage ved Greve Marinas næste generalforsamling den 21. april 2022, og dermed få indflydelse på beslutningerne i forbindelse med havnen.

 

 1. Valg af repræsentant til Havnebestyrelsen på lige år

Kenneth Obionu genopstiller og blev valgt.

 1. Valg af 1 suppleant til Havnebestyrelsen

Lis Knudsen genopstiller og blev valgt.

 1. Valg af udvalg

Ingen forslag.

Ole havnefoged fik ordet og supplerede Kenneths punkter og opfordrede igen til at kikke forbi, hvis der er spørgsmål eller tvivl om noget.

Spejderne ankommer med 46 fartøjer i alt i løbet af uge 29 og bliver uge 30 med, hvor lejren afholdes.

 1. Eventuelt

Bo Barfod takkede klubben og bestyrelsen for deres indsats.

Kent takkede for god ro og orden.