Se referatet i udskrivbart format: Referat generalforsamling 19.januar2017  

Ordinær generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 19. januar 2017 på Køge
Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og indskud
6. Valg af formand på lige år
7. Valg af kasserer på ulige år
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleant til bestyrelsen
10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
11. Havnebestyrelsens orientering
12. Valg af repræsentant samt suppleant til havnebestyrelsen
13. Valg af udvalg
14. Eventuelt
Ad 1 Valg af dirigent
Formand Jan Engel bød velkommen til klubbens 20. generalforsamling. Han henviste til mødeindkaldelsens
pkt. 6, hvoraf det fremgik, at der skulle vælges ny formand. Efter 10 år på posten
som formand, syntes han, at der skal nye kræfter til, og derudover oplyste han, at de havde solgt
båden.
Han bød også velkommen til havnefoged Ole Wamberg, som havde lovet at svare på spørgsmål
under eventuelt og fortælle lidt om projekt Vild med Vand, der løber af stablen den 10. juni 2017.
Ifølge vedtægterne skulle de fremmødte vælge en dirigent for generalforsamlingen, og bestyrelsen
foreslog Kent Nørgaard.
Kent Nørgaard blev valgt.
Kent Nørgaard takkede for valgte, og bemærkede, at han håbede, at vi fik en god og saglig debat.
Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da indkaldelse var udsendt
den 6. december 2016.
Han konstaterede, at der var 28 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Liss Schmidt blev valgt som referent.
Ad 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Jan Engel oplyste, at der som de tidligere år ikke var sket så meget på det klubmæssige. Der er
p.t. 134 medlemmer i klubben, så det er et lille mindretal af medlemmer, der er fremmødt i dag.
Han bemærkede, at klubben igen i år vil være med i Vild med Vand, og der skal bruges nogle frivillige
hjælpere lørdag den 10. juni 2017. Interessere kan melde sig til Leo Maurer eller Lis Knudsen.
Jan oplyste endvidere, at Ole ville komme med flere oplysninger under eventuelt.
Klubbens standerhejsning vil være lørdag den 22. april 2017 kl. 10.00.
2
Der vil ikke blive serveret pølser, som de tidligere år, men i stedet morgenmad i form af rundstykker
med pålæg. For nemhedens skyld skal deltagere selv medbringe kaffe.
Jan opfordrede at møde op til standerhejsningen.
Han oplyste endvidere, at bestyrelsen havde drøftet proceduren omkring indkaldelse til generalforsamling.
Hvis det er muligt, så vil det fremover ske via mail.
Han opfordrede derfor til, at alle medlemmer videregiver deres mailadresser til klubbens 2 mailadresser.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, og forsamlingen godkendte beretningen.

Ad 3) Forelæggelse af regnskab for perioden 1.11.2015 til 31.10.2016 og budget for perioden
1.11.2016 til 30.10.2017
Kasserer Poul Bengtsen oplyste, at klubben har en god og sund økonomi. Der er som tidligere
oplyst p.t. 134 medlemmer. Der har været lidt flere udgifter, da klubben var sponsor i forbindelse
med Vild med Vand. Der er en fremgang på 4% på egenkapitalen.
I forbindelse med budgettet er der et underskud på 3.000 kr., det skyldes, at der først er afholdt
bestyrelsesmøde efter regnskabsårets udløb.
Regnskab og budget blev godkendt.
Ad 4) Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
Ad 5) Fastsættelse af kontingent og indskud
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og indskud. Forsamlingen godkendte forslagene.
Ad 6) Valg af formand på lige år
Kent Nørgaard bemærkede, at Jan Engel, som tidligere oplyst, ønskede at stoppe som formand
før tid. Som ny formand pegede bestyrelsen på Lis Knudsen.
Lis Knudsen præsenterede sig selv. Hun og Kent har haft båd (Dina 2) i Hundige Havn i 30 år, og
de er passionerede langsturssejlere.
Lis Knudsen blev valgt til ny formand og hun takkede for valget.
Ad 7) Valg af kasserer på ulige år
Poul Bengtsen oplyste, at han gerne modtog genvalg.
Han blev genvalgt.
Ad 8) Valg/konstituering af øvrige bestyrelse
Kent Nørgaard oplyste, at Rolf Madsen stopper i bestyrelsen, og at bestyrelsen foreslår Jan Engel
som bestyrelsesmedlem. Jan Fjord og Leo Maurer genopstillede begge.
3
Jan Engel, Jan Fjord og Leo Maurer blev alle valgt.
Ad 9) Valg af suppleant
Vitus Schmidt ville gerne genopstille, og blev valgt.
Ad 10) Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
Christen Koch og Kent Nørgaard blev valgt til revisorer. Som revisorsuppleant blev valgt Rolf
Madsen.
Ad 11) Havnebestyrelsens orientering
Jan Engel oplyste, at der var opsat endnu et nyt brodæk sidste år, og at der bliver søgt om at få
sat yderligere 2 op i år.
I havneudvalget, er muligheden for at ændre navnet på vores havn, blevet drøftet. Navnet skal
ændres fra Hundige Havn til Greve Marina. Klubnavnene vil ikke blive ændret.
Greve kommune har i længere tid arbejdet på at samle kommunen under samme navn, nemlig
Greve kommune, og da Greve kommune igennem mange år har ydet tilskud til vores havn, vil vi
også gerne bakke op om dette projekt.
Da vi er en stor del af den nordlige del af kommunen, vil vores navneskift have en stor betydning
for kommunens udviklingsplaner.
Navneskiftet vil give os en bedre mulighed for at brande os både alene og i tæt samarbejde med
Greve kommune.
Alt dette vil give havnen en bedre genkendelighed når vi, både som sejler, men også som havn,
optræder som repræsentanter både i ind- og udland.
Der foreligger også planer om at få nogle vartegn ved Strandvejen for at synliggøre, at her ligger
der en marina.
Alt vil blive betalt af Greve kommune, der vil ikke være udgifter for havnen.
Med hensyn til hjemstedshavn på bådede, så er der ingen krav om dette fra Søfartsstyrelsen, undtagen
hvis man er registreret i Skibsregisteret.
Jan Engel bemærkede endvidere, at han håbede, at alle ville støtte projektet og møde op på havnens
generalforsamling den 26. april 2017 i Greve Medborgerhus. Det har en stor betydning, at det
bliver vedtaget.
Der bliver udsendt indkaldelse fra havnen til alle bådpladsejere.
Kenneth spurgte om hvor mange medlemmer klubben har i havnebestyrelsen.
Jan oplyste, at der ifølge vedtægterne er 1 medlem.
Leif Laursen spurgte, om der ved et navneskifte vil blive mulighed for fælles indkøb af nyt navn.
Jan Engel bemærkede, at det p.t. ikke er hensigten.